Sensibilisatiounsnomëtteg bei den Däreldéieren um Briddel

participants making organic manure

Den 18.06 waren d'Martine an d'Anna mam Nepalkoffer ënnerwee an hunn am Scoutschalet um Briddel d'Beaveren besicht. Wärend dem Mëtten hunn si zesummen mat 8 Kanner flott Aktivitéiten ronderëm den Alldag vun engem nepaleseschen Kand organiséiert. Den Beaveren huet et immens gutt gefall, fir e puer Stonnen kennen den Nepal an seng Facetten ze entdecken.

Mir soen den Scoutecheffen vun den Däreldéieren an natierlech och den Kanner, déi beim Atelier matgemaach hunn, villmools Merci, dass mir si besichen konnten.