DON GENEREUX DE LA FAMILLE THEISEN-SCHRAMER

participants making organic manure

Famill Theisen-Schramer vun Ueschdref huet am Kader vun hirem “AMAZING YEAR” Sue gesammelt. Op verschidden Eventer während dem Joer 2019 koumen esou 1000 € zesummen. Als aktiv Memberen vun der FNEL hu mir een DON un ongd-fnel gemaach. Mat deene Suen ënnerstëtze mer gären Alphabetisatioun vu Kanner am Nepal.